• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

           Công khai dự toán - Quyết toán ngân sách nhà nước

STT

Nội dung

Xem

1

Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

Tải về

2

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

năm 2021

Tải về

 

3

 

Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

năm 2021

Tải về
4

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

năm 2022

Tải về
5

Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

năm 2023

Tải về
6

Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

năm 2023

Tải về
7

Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

năm 2022

Tải về