• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

           Công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

STT

Nội dung

Xem

1

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

năm 2021

Tải về

2

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

giai đoạn 2021 - 2025

Tải về

3

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

năm 2022

 

Tải về