• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Hệ Giáo dục thường xuyên

      Chương trình hệ Giáo dục thường xuyên

Số TT

Tên môn học

Ghi chú

1

 Toán

 

2

 Vật lý

 

3

 Hóa học

 

4

 Ngữ văn

 

5

 Sinh học

 

6

 Lịch sử

 

7

 Địa lý