• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Khảo sát HSSV sau khi tốt nghiệp

Học sinh thực hiện khảo sát tại địa chỉ:  https://forms.gle/CsYb6EEMLW3HaSib9