• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công đoàn

                                               Danh sách Ban chấp hành

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Anh Tài

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hồng Chung

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thái Thanh

Ủy viên

4

Lê Quang Quỳnh

Ủy viên

5

Mai Thành Nhân

Ủy viên