• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Danh Hiệu & Thành Tích

Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh

          Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc