• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Khoa Giáo dục thường xuyên

Khoa Giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ:

          - Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;

          - Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

          - Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình giảng dạy;

          - Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình;

          - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học;

          - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 

                                                             Tập thể giáo viên khoa GDTX