• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Khoa Du lịch - Nghiệp vụ

Khoa Du lịch – Nghiệp vụ có nhiệm vụ:

          - Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

          - Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

          - Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

          - Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình;

          - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

          - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

                                                      Tập thể giáo viên khoa Du lịch - Nghiệp vụ