• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phòng Hành chính - Kế toán

1. Phòng Hành chính – Kế toán được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Kế hoạch – Tài chính trực thuộc Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh từ ngày 01/3/2019.

2. Phòng Hành chính – Kế toán có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác cán bộ của Trường, sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên của Trường theo đúng chức danh và nhiệm vụ được giao. Xây dựng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.

 - Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, đối ngoại, lễ tân.

 - Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật các chính sách và chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 - Tổ chức quản lý và sử dụng nhà làm việc, học tập, xưởng thực tập, nhà ăn, ký túc xá của nhà trường có hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm các loại trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác hành chính và tổ chức sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị.

 - Thực hiện công tác y tế, vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong Trường.

- Thực hiện các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ bảo vệ an ninh và trật tự trong Trường.

- Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về Kinh tế - Tài chính của Trường. Lập kế hoạch thu chi hàng quí, hàng năm của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, thực hiện các khoản thu chi, lập quyết toán hàng quí và hàng năm theo đúng qui định về chế độ kế toán tài chính của Nhà nước.

 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị của Trường, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc sử dụng và tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, xưởng thực hành và các cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và các tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường, tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật định kỳ theo qui định của Nhà nước.

- Thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng đối với học sinh.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Chung

Trưởng phòng

2

Lê Thị Chi

Phó trưởng phòng

3

Hồ Thị Mỹ Thẩm

Kế toán

4

Võ Thị Thu Hiền

Kế Toán

5

Trương Thị Thu Vân

Văn thư

6

Lê Văn Thương

Chuyên viên

7

Ngô Văn Lực

Bảo vệ

8

Trần Văn Luận

Bảo vệ

9

Nguyễn Văn Sơn

Bảo vệ

10

Phạm Phấn

Bảo vệ

11

Nguyễn Minh Dương

Bảo vệ

12

Đào Xuân Trường

Bảo vệ

13

Đặng Thị Kim My

Tạp vụ

14

Trần Thị Hòa

Tạp vụ

15

Quảng Thị Bích

Tạp vụ