• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 1 Nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính

          1. Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về Kinh tế - Tài chính của trường. Lập kế hoạch thu chi hàng quí, hàng năm của trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, thực hiện các khoản thu chi, lập quyết toán hàng quí và hàng năm theo đúng qui định về chế độ kế toán tài chính của Nhà nước.

          2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị của trường, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc sử dụng và tu sữa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, xưởng thực hành và các cơ sở vật chất kỹ thuật.

         3. Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và các tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường, tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật định kỳ theo qui định của Nhà nước.

          4. Thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng đối với học sinh.

2. Nhân sự

STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiE mail
1Nguyễn Thị Hồng ChungTrưởng phòng0979780225nthchung@gmail.com
2Hồ Thị Mỹ ThẩmChuyên viên0905196195htmtham87@gmail.com