• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Công văn 294/SLĐTBXH-VP ngày 04/02/2021 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH Khánh Hòa

2. Quyết định Số 44/QĐ-TCNVN về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của trường Trung cấp nghề Vạn Ninh