• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

“V/v nghỉ hè năm học 2017 - 2018”

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 đã được phê duyệt;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, nay nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung liên quan đến kế hoạch nghỉ hè năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Các Khoa/Tổ bộ môn triển khai xếp loại rèn luyện học sinh, gửi kết quả về phòng Đào tạo (thông qua Cô Nguyễn Thị Thái Thanh) trước ngày 03/7/2018  để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Trường;

2. Triển khai công tác vệ sinh nhà xưởng, phòng học; bảo trì, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị; sắp xếp, bố trí nhà xưởng đảm bảo an toàn;

3. Giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 - 2018, được nghỉ hè: từ ngày 01/7/2018 đến ngày 06/8/2018. Các giáo viên chưa hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn thì vẫn phải tập trung tại trường để làm việc đến khi hoàn thành, nhưng thời gian nghỉ hè vẫn được tính theo kế hoạch đã thông báo;

- Đối với giáo viên được cử đi học tập chuyên môn, nghiệp vụ trong hè: Thực hiện theo quyết định của nhà trường và được bố trí nghỉ hè vào thời gian thích hợp;

- Thời gian tập trung sau khi nghỉ hè của giáo viên: 07h00 ngày 06/8/2018 ;

4. Học sinh được nghỉ hè: từ ngày 02/7/2018  đến ngày 13/8/2018. Sau đó, tập trung năm học 2018 - 2019: lúc 07 giờ ngày 16/8/2018. Các Khoa/Tổ bộ môn xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm học, khi học sinh tập trung năm học mới;

5. Các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc thanh quyết toán, chi trả chế độ về tài chính như: vượt giờ; thanh lý hợp đồng thỉnh giảng; hướng dẫn thực tập tốt nghiệp; công tác chủ nhiệm; hồ sơ thực tập doanh nghiệp; hồ sơ học tập, bồi dưỡng… các đơn vị chuyển về phòng Đào tạo trước ngày 16/8/2018  (sau thời gian này nhà trường sẽ không tiếp nhận giải quyết);

6. Trong thời gian nghỉ hè, các Khoa/Tổ bộ môn có kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy các lớp ngoài giờ (Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề và DNTX;  …) đảm bảo theo đúng kế hoạch chung của nhà trường.

Đề nghị các phòng, khoa triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.