• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

1. Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

                         Xem video THÔNG ĐIỆP 5K tại đây                          

2. Tài liệu về ứng dụng Bluezone:

- Tài liệu, poster, video clip sử dụng để đăng phát trên màn hình điện tử, cổng/trang thông tin điện tử được đăng tải tại địa chỉ: https://bit.ly/tailieubluezone.

- Các tài liệu tuyên truyền khác về ứng dụng Bluezone tham khảo tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn (chọn mục Tài liệu).