• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Lớp kỹ thuật chế biến món ăn

 

             

Giờ thực hành lớp kỹ thuật chế biến món ăn