• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Quy trình/công cụ đảm bảo chất lượng

                                         DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH/CÔNG CỤ

STT

Tên Quy trình

Mã hóa quy trình

Ngày hiệu lực

Xem

nội dung

1

Quy trình xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo

01/QT-TCNVN-ĐTQS

25/5/2020

Tải về

2

Quy trình biên soạn giáo trình

02/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

3

Quy trình tổ chức tuyển sinh

03/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

4

Quy trình xét điều kiện dự thi, kết thúc môn học/mô đun

04/QT-TCNVN-ĐTQS

25/5/2020

Tải về

5

Quy trình xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

05/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

6

Quy trình đánh giá kết quả học tập

06/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

7

Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học

07/QT-TCNVN-ĐTQS

25/5/2020

Tải về

8

Quy trình nhập học

08/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

9

Quy trình khảo sát học sinh sau tốt nghiệp

09/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

10

Quy trình xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu

10/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

11

Quy trình kỷ luật học sinh

11/QT-TCNVN-ĐTQS

20/05/2020

Tải về

12

Quy trình quản lý hồ sơ học sinh

12/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

13

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

13/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

14

Quy trình thi, xét công nhận tốt nghiệp

14/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

15

Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập học sinh

15/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

16

Quy trình khen thưởng

16/QT-TCNVN-ĐTQS

25/05/2020

Tải về

17Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý17/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020

Tải về

18

Quy trình khen thưởng công chức, viên chức, người lao động18/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

19

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, viên chức, người lao động19/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

20

Quy trình quy hoạch20/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

21

Quy trình nâng lương công chức, viên chức, người lao động21/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

22

Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ lái xe mô tô hạng A122/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

23

Quy trình đăng ký sáng kiến cải tiến23/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

24

Quy trình công nhận sáng kiến cải tiến24/QT-TCNVN-HCKT10/05/2022Tải về

25

Quy trình đánh giá, phân loại viên chức, người lao động25/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

26

Quy trình quản lý hồ sơ viên chức, người lao động26/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

27

Quy trình quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo27/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

28

Quy trình thu và quản lý học phí28/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

29

Quy trình thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương29/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

30

Quy trình thanh toán hợp đồng giảng dạy30/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

31

Quy trình tạm ứng31/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

32

Quy trình thanh toán tạm ứng32/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về

33

Quy trình sửa chữa máy móc, thiết bị33/QT-TCNVN-HCKT25/05/2020Tải về
34Quản lý phòng học, nhà xưởng34/QT-TCNVN-HCKT02/05/2021Tải về
35Quy trình thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ35/QT-TCNVN-HCKT02/05/2021Tải về
36Quy trình mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ36/QT-TCNVN-HCKT02/05/2021Tải về
37Quy trình kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ37/QT-TCNVN-HCKT02/05/2021Tải về
38Quy trình ký hợp đồng thỉnh giảng37/QT-TCNVN-ĐTQS02/05/2021Tải về