• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Tuyển sinh hệ Trung cấp và hệ GDTX cấp THPT năm 2020

1. Tuyển sinh hệ Trung cấp

2. Tuyển sinh hệ GDTX cấp THPT