• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công ty kinh doanh than Đông Bắc Miền Nam tuyển công nhân làm việc tại Cảng Bắc Vân Phong - Khánh Hòa