• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Công khai quản lý, sử dụng tài sản

                          Công khai quản lý, sử dụng tài sản

STT

Nội dung

Xem

1

Quy trình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019

Tải về

2

Công khai tình hình đầu tư xây dựng mua sắm tài sản công năm 2020

Tải về

3Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2020Tải về
4

Công khai tình hình sử lý tài sản công năm 2020

Tải về
5Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2021

File 1

File 2

6Quy trình Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nướcTải về
7Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2022Tải về
8Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2022Tải về
9Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2022Tải về
10Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2022Tải về
11Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2022Tải về