• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Chi bộ

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đ/c Lê viên Ngọc Bàng

Bí thư

 

2

Đ/c Lê Hồng Châu

Phó Bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Chung

Ủy viên

 

4

Đ/c Nguyễn Trần Hà My

Ủy viên

 

5

Đ/c Bùi Anh Tài

Ủy viên 

 

                                                                    Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.