• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Ảnh bía

Hoạt Động Tiêu Biểu

Lịch Sử Phát Triển

         Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh được thành lập theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa, là cơ sở dạy nghề công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa. Nhà trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của nhà trường

        1.Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học viên có khả năng tìm việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

       2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

       3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

      4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

      5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

      6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

      7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

      8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

      9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

      10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

     11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.       

     12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

      13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

      14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

      15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.