• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh

Hoạt Động Tiêu Biểu

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh gồm:

  1. Hội đồng trường;

  2. Hiệu trưởng;

  3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  - Phòng Hành chính – Kế toán;

  - Phòng Phòng Đào tạo - Quản sinh.

  4. Các khoa:

  - Khoa Giáo dục thường xuyên;

  - Khoa Du lịch - Nghiệp vụ;

  - Khoa Cơ khí;

  - Khoa Điện.

  5. Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất;