• Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Trung Cấp Nghề Vạn Ninh
  • Hội nghị Công chức,Viên chức

Hoạt Động Tiêu Biểu

Cơ Cấu Tổ Chức

- Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

1) Hội đồng trường;

2) Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng;

3) Các Hội đồng tư vấn;

4) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; - Phòng Đào tạo, tuyển sinh; - Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản sinh; - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5) Các khoa: - Khoa Cơ bản (có Ngoại ngữ, Tin học). - Khoa Cơ khí. - Khoa Điện - Điện tử. - Khoa Du lịch - Nữ công;

6) Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, đời sống, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất.